atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre ©tudentov Linky Pracovníci O...

PRE ©TUDENTOV

Skupiny, projekty, témy...
Diplomové témy
Čo je jadrová fyzika?
Prednáąky
Info o PhD obhajobách (sk)
ESF projekty na FMFI (sk)
Propagačné materiály

Témy rieąené v súčastnosti

Syntéza nových prvkov (prof. RNDr. ©.©áro, DrSc.)
©túdium mechanizmu reakcie a fyziky naj»aľąích prvkov (prof. RNDr. ©.©áro, DrSc.)
©túdium spektroskopických vlastností produktov jadrových reakcií (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Koexistencia rôznych tvarov jadra pri uzavretej vrstve Z=82 a medzivrstve N=104 (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Oneskorené ątiepenie po elektrónovom záchyte (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Meranie a počítačové modelovanie kozmogénnych jadier v pozemských a mimozemských telesách (prof. RNDr. J.Masarik DrSc.)
Geochemické mapovanie planét, komét a asteroidov s vyuľitím gamma ľiarenia (prof. RNDr. J.Masarik DrSc.)
Fyzika »aľkých kvarkov (doc. RNDr. S.Tokar CSc.)
Meranie rádioaktivity prírodného prostredia 7Be, 14C, 85Kr, 137Cs and 222Rn (doc. RNDr. K.Holý CSc.)
Denné a ročné zmeny 222Rn (doc. RNDr. K.Holý CSc.)
Meranie rádioaktivity atmosférických aerosolov (7Be, 137Cs, 207Pb...) (doc. RNDr. I. Sýkora PhD.)
Vývoj TPC detektorov (prof. RNDr. B. Sitár DrSc.)

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk. Hlavná stránka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Posledná aktualizácia: 21.4.2009