atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre ©tudentov Linky Pracovníci O...

PRACOVNÉ SKUPINY

Spektroskopia »aľkých jadier
skupina ATLAS
Výskum kozmogénnych radionuklidov
ESF projekty na FMFI
©trukturálne fondy na FMFI (sk)

Témy rieąené v súčasnosti

Syntéza nových prvkov (prof. RNDr. ©.©áro, DrSc.)
©túdium mechanizmu reakcie a fyziky naj»aľąích prvkov (prof. RNDr. ©.©áro, DrSc.)
©túdium spektroskopických vlastností produktov jadrových reakcií (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Koexistencia rôznych tvarov jadra pri uzavretej vrstve Z=82 a medzivrstve N=104 (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Oneskorené ©tiepenie po elektrónovom záchyte (Mgr. S. Antalic, PhD.)
Meranie a počítačové modelovanie kozmogénnych jadier v pozemských a mimozemských telesách (prof. RNDr. J.Masarik DrSc.)
Geochemické mapovanie planét, komét a asteroidov s vyuľitím gamma ľiarenia (prof. RNDr. J.Masarik DrSc.)
Fyzika »aľkých kvarkov (doc. RNDr. S.Tokar CSc.)
Meranie rádioaktivity prírodného prostredia 7Be, 14C, 85Kr, 137Cs and 222Rn (doc. RNDr. K.Holý CSc.)
Denné a ročné zmeny 222Rn (doc. RNDr. K.Holý CSc.)
Meranie rádioaktivity atmosférických aerosolov (7Be, 137Cs, 207Pb...) (doc. RNDr. I. Sýkora PhD.)
Vývoj TPC detektorov (prof. RNDr. B. Sitár DrSc.)
V4 Standard Grant (doc. RNDr. K.Holy CSc.)

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk. Hlavná stránka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Posledná aktualizácia: 21.4.2009