„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

O projekte

        

      Názov projektu: Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

      Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

      ITMS kód: 26240220004

      Obdobie realizácia: 09/2009 — 08/2011

      Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

      Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

                 Univerzita Komenského má vyše 40-ročnú tradíciu vo výskume environmentálnej rádioaktivity, ktorý umožnil sledovať rádionuklidy v atmosfére Bratislavy a v okolí jadrových elektrární. V súvislosti s prísnejším hodnotením prevádzky jadrových elektrární na obyvateľstvo, a celkovo na životné prostredie, ktorý berie do úvahy aj nízku radiačnú záťaž obyvateľstva (0,1 mSv), je nevyhnutné aspoň 10-násobne zvýšiť citlivosť metód na analýzu rádionuklidov v životnom prostredí. Pre dlhožijúce rádionuklidy ako najperspektívnejšou technológiou sa javí využitie urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie, ktorá v ostatných rokoch prežíva vo vyspelých krajinách búrlivý rozvoj. Vyvinuté technológie a dosiahnuté výsledky prispejú k lepšiemu ohodnoteniu dopadu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie a obyvateľstvo ako aj k lepšej domácej a medzinárodnej akceptácii jadrovej energetiky.

                 Hlavné aktivity projektu budú zamerané na vývoj zariadení pre prípravu terčíkov do iónového zdroja urýchľovačového hmotnostného spektrometra, na vývoj metodík na separáciu rádionuklidov zo vzoriek životného prostredia, na analýzu dlhožijúcich rádionuklidov v biosfére a hydrosfére, a hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie a obyvateľstvo Bratislavského kraja. Ďalšie vývojové práce budú zamerané na výskum migrácie rádionuklidov v geosfére, ktorý je dôležitý na vybudovanie podzemných úložísk jadrového odpadu z jadrových elektrární, a možnú kontamináciu životného prostredia, najmä podzemných vôd. Vývojové práce včítane realizácie zariadení na prípravu terčíkov do iónového zdroja malého tandemového urýchľovača budú realizované na FMFI UK,  potrebné prístrojové vybavenie bude zabezpečené z komerčných zdrojov.

                 Výsledkom riešenia projektu budú nové moderné technológie založené na urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrii, ktoré budú využité na analýzu rádionuklidov v životnom prostredí. Tieto vysokocitlivé technológie umožnia sledovať dlhožijúce rádionuklidy v životnom prostredí už na úrovni ~μBq, čo umožní presnejšie zhodnotiť radiačnú záťaž obyvateľstva od jadrovej energetiky. Výsledky projektu budú využívané tiež na štúdium  migrácie rádionuklidov v geosfére a hydrosfére, čo je potrebné poznať pre budovanie dlhodobých úložísk rádioaktívneho odpadu. Výsledky projektu prispejú k lepšiemu hodnoteniu bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení a k zlepšeniu ich akceptácie obyvateľstvom. Nové technologické postupy budú náväzne využité aj v iných oblastiach.  

Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ciele a aktivity projektu

Galéria fotografií

Operačný program V a V

Kontakt

Výberové konania