O projekte

Galéria fotografií

Operačný program V a V

Kontakt

Ciele a aktivity projektu

                

               Cieľ projektu:

Vyvinúť nové nukleárne technológie pre zvýšenie kvality výskumu v Bratislavskom kraji v oblasti ochrany životného  prostredia.

                 Špecifické ciele projektu:

1. Vývoj urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie (UHS) na monitorovanie a hodnotenie emisií rádionuklidov z energetických zdrojov.

2. Vývoj aparatúr na prípravu terčíkov do iónového zdroja pre UHS. 

3. Využitie UHS technológií na výskum tranzitu rádionuklidov v geosfére pre potreby ochrany podzemných vôd od jadrových zariadení.

                

Aktivity projektu:

 

Aktivita 1.1: Vývoj urýchľovačových technológií na analýzu antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí.

Vybudovať laboratórium UHS, ktoré bude schopné určiť prítomnosť antropogénnych rádionuklidov vo vzorkách už na úrovni ~μBq .

Aktivita 1.2: Analýza rádionuklidov  za účelom zhodnotenia vplyvu prevádzky energetických zdrojov na biosféru

Využitím UHS analyzovať antropogénne rádionuklidy vo vzorkách odobratých z atmosféry, biosféry, povrchových a podzemných vôd, a určiť dopad jadrových elektrární na životné prostredie Bratislavského kraja.

Aktivita 2.1: Vývoj technológií na separáciu 14C, 90Sr, 129I, 137Cs a Pu zo vzoriek životného prostredia.

Vyvinúť metodiky na separáciu 14C, 90Sr, 129I, 137Cs a Pu zo vzoriek životného prostredia, najmä z atmosféry, biosféry, povrchových a podzemných vôd.

Aktivita 2.2: Príprava terčíkov (Be, C, I, Pu) do iónového zdroja pre urýchľovačový hmotnostný spektrometer

Vyvinúť metodiky na prípravu terčíkov Be, C, I a Pu do iónového zdroja pre urýchľovačový hmotnostný spektrometer.

Aktivita 3.1: Vývoj technológií na sledovanie migrácie rádionuklidov v geosfére.

Zhodnotiť možné úniky rádionuklidov z dlhodobých úložísk jadrového odpadu, najmä z hľadiska znečistenia podzemných vôd v Podunajskej nížine.

Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

Výberové konania