atom Section of Nuclear Physics atom

Projects For Students Resources Peoples About

PRE ŠTUDENTOV

Skupiny, projekty, témy...
Diplomové témy
Čo je jadrová fyzika?
Prednášky
Info o PhD obhajobách (sk)
ESF projekty na FMFI (sk)
Propagačné materiály

Aktuálne diplomové témy

Mgr. S. Antalic, PhD. Vyhodnotenie účinnosti gamma kvánt na separátore SHIP
Jadrová izoméria v neutrónovo-deficitnej oblasti v okolí Z = 82
Možnosti štúdia štiepnej bariéry exotických jadier
Účinné prierezy reakcií s produkciou jadier v okolí Z = 100

RNDr. R. Bohm, PhD. Vplyv nehomogénnej distribúcie 214Po a 218Po na kvantifikáciu radónového rizika

doc. RNDr. K.Holy CSc. Vývoj nových metód merania exhalácie 222Rn

prof. RNDr. J. Masarik DrSc. Mapovanie elementálneho zloženia povrchov extraterestriálnych objektov pomocou gama žiarenia

Doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. Gama spektrometria nízkych aktivít

Doc. RNDr. Stanislav Tokár, PhD. Štúdium nábojovej štruktúry b-jetu

Doc. RNDr. Július Vanko, PhD. Atmosférické neutrína a ich oscilačné vlastnosti
Neutrína kozmického pôvodu
Štúdium pozadia v experimente NEMO3



Send comments about this WWW page to antalicatfmph.uniba.sk Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Last update: 11.11.2008