EU ESF
Modernizácia vzdelávania a skvalitnenie vedeckej práce fyzikov na FMFI UK
SR

Projekt
Výzva
Výsledky
Rada projektu
Financie
Žiadatelia
Zápisnice a monitor. spravy
Kontakt
UK

Hlavným cieľom projektu je:

Podporiť študentov magisterského štúdia, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pracujúcich na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v oblasti fyziky za účelom podstatného zvýšenia kvality ich práce. Takisto je cieľom motivovať pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov k zlepšeniu kvality vzdelávacieho procesu najmä prostredníctvom prípravy moderných elektronických učebných textov. Podpora sa bude skladať zo zabezpečenia modernej literatúry, umožnenia zahraničných študijných ciest, umožnenia účasti na vedeckých konferenciách a z motivujúcich odmien vychádzajúcich z kvality ich práce. Projekt je orientovaný predovšetkým na moderné fyzikálne odbory (jadrová fyzika, radiačná fyzika, fyzika pevných látok, nanotechnológie, fyzikálna elektronika, fyzika plazmy,biofyzika a fyzik životného prostredia), ktoré majú množstvo aplikácií a využitie ich poznatkov v praxi podstatnou mierou zvyšuje konkurencieschopnosť bratislavského regiónu a kvalitu života v ňom.
Projekt priamo súvisí s globálnym cieľom Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava 3: "Zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov".

Operačné ciele:

Špecifické ciele projektu

Výstupy projektu


Viac informácií:
Abstrakt projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Stručný popis projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Podrobný popis projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Stručné ciele projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Monitorovacie indikátory projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Časový harmonogram projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk.
Posledná aktualizácia: 2.7.2006