EU ESF
Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky (CEPOŠ)
SR

Projekt
Výzva
Letná škola 2007
Zimná škola 2008
Letná škola 2008
Sympózium
Rada projektu
Financie
Žiadatelia
Zápisnice
Kontakt
UK
ESF logo high

Hlavným cieľom projektu CEPOŠ je:


Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky. Centrum sa bude zaoberať prípravou študentov doktorandského štúdia v nasledujúcich oblastiach fyziky: jadrová a teoretická fyzika (časticová fyzika, teória poľa a matematická fyzika, gravitácia a kozmológia).

Projekt sa týka akreditovaných programov doktorandského štúdia (príloha 20):


V rámci projektu vytvoríme nové prednáškové kurzy pre doktorandov, prístupné aj pre poslucháčov magisterského štúdia, usporiadame dve školy pre domácich aj zahraničných doktorandov a študentov magisterského štúdia, vyšleme doktorandov na podobné školy v zahraničí a na viactýždňové študijné pobyty. Navrhneme a použijeme systém odmeňovania doktorandov podľa kvality ich práce.

Projekt priamo súvisí s globálnym cieľom:
Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3
Priorita č.2 Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
Opatrenie 2.2 Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.
Aktivita 7 Akčného plánu pre výskum, vývoj a inovácie: Vytvorenie systému podpory doktorandov, úloha č. 5 Systém podpory doktorandov.

Ciele projektu:
Hlavným príspevkom navrhovaného projektu bude skvalitnenie prípravy doktorandov, zvýšenie ich zahraničných stykov a zlepšenie ich postavenia.
Absolvent doktorandského štúdia, ktorý zostáva na univerzite, alebo u nás aj v SAV, sa spravidla označuje ako postdok. Očakáva sa od neho, že bude robiť skutočne kvalitnú vedu. Jeho šance na trvalé miesto podstatne závisia od kvality článkov, ktoré vytvoril a od odporúčaní vedúcich tých skupín, v ktorých pracoval. Niektorí z najschopnejších absolventov doktorandského štúdia sa stanú lídrami výskumných skupín.
Úloha lídrov a ich výskumných skupín je pre zdravý rozvoj vedy úplne kľúčová. Výskumné skupiny sú formálne alebo neformálne zoskupenia 3 až 10 ľudí, ktorí pracujú na príbuznej problematike. Stretávajú sa na pravidelných seminároch, čítajú a referujú o dôležitých prácach z predmetu svojho štúdia a intenzívne pracujú na svojich projektoch. V dobrom prípade mladý doktorand začne najneskôr v druhom roku svojho štúdia pracovať v dobrej výskumne skupine a potom ako postdok vystrieda niekoľko takýchto skupín. V ideálnom prípade sa napokon ako docent alebo profesor stane vedúcim svojej vlastnej výskumnej skupiny. Takýto líder musí byť vynikajúci pracovník vo svojom odbore, musí vedieť nájsť dôležité a riešiteľné problémy, musí mať dobré styky so špičkami v zahraničí a musí viesť a nadchnúť mladých doktorandov a postdokov vo svojej skupine.
Úlohou predkladaného projektu je vytvoriť podmienky pre to, aby sa niektorí z terajších doktorandov stali o niekoľko rokov lídrami výskumných skupín

Špecifické ciele:
 1. Návrh a realizácia nového systému prednášok pre doktorandov (prístupných aj pre študentov magisterského štúdia)
 2. Vyslanie doktorantov na semináre, kurzy a letné školy v zahraničí a na približne 4- týždenné študijné pobyty v zahraničí.
 3. Organizácia dvoch škôl s prípravnými kurzami pre našich i zahraničných doktorandov. Každý kurz bude trvať približne 4 dni a každá škola bude trvať približne 6 dní.
 4. Návrh a realizácia systému odmeňovania doktorandov podľa kvality ich práce (publikácie, citácie, príspevky na konferenciách a seminároch a pod.).
 5. Súčasťou projektu bude aj vypracúvanie výročných správ a súhrnnej správy o skúsenostiach získaných pri tvorbe a experimentálnom overovaní tohto pilotného projektu zameraného na skvalitnenie prípravy doktorandov. Výsledky záverečnej správy budú východiskom pri ďalšej realizácii vzdelávania doktorandov.
 6. Výročné správy a záverečná stránka správy budú zverejnené na internetovej stránke FMFI UK.

Výstupy projektu:
 1. Počet vytvorených miest v programoch vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov
 2. Počet programov vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov
  • Zapojenie sa ročne 10 doktorandov v oblasti jadrovej a teoretickej fyziky (na FMFI UK a FÚ SAV) do nového systému vzdelávania a ďalších aktivít
  • Vypracovanie blokovej schémy prednášok a vznik 15 nových inovovaných prednáškových kurzov
  • Vznik 10 inovovaných učebných textov
 3. Počet organizácií výskumu a vývoja BSK za členených do medzinárodných do medzinárodných výskumno-vývojových a inovačných sietí 4. Plánované aktivity na rok 2007:
  • Zimná škola zo symplektickej geometrie
   5.-9. február 2007, Bratislava
  • Sympózium z nekomutatívnej geometrie v spolupráci s Dublin Institute for Advanced Studies
   24.-11. júl 2007, Bratislava
  • Škola z fyziky elementárnych častíc: Fyzika za Štandardným modelom klope na dvere
   September 2007


  Viac informácií:
  Podrobný popis projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
  Monitorovacie indikátory projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 
  Časový harmonogram projektu: Verzia MS WORD  Verzia PDF 

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk.
Posledná aktualizácia: 4.9.2007