Department of Nuclear Physics

Udelenie pamätnej medaily FMFI UK

Dekan FMFI UK udelil pamätné medaily pri príležitosti 50. vyročia založenia KJF na UK v Bratislave za zásluhy o rozvoj jadrovo-fyzikálneho bádania a vzdelávania v oblasti jadrovej fyziky a jej aplikácií na FMFI UK nasledovným predstaviteľom spolupracujúcich organizácií:

Medaily
  • prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.- Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
  • doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.- Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava
  • Ing. Štefan Gmuca, CSc.- Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
  • RNDr. Karol Janko-Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava
  • RNDr. Mikuláš Turner-Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava
  • RNDr. Ondrej Slávik, CSc.- VUJE, a.s., Trnava
  • RNDr. Miroslav Kubů, CSc.-Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m.Bratislavy
  • Ing. Terézia Melicherová- Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava


Send comments about this WWW page to webmaster. Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk
Last update: 2012-01-09 11:29:05