Department of Nuclear Physics

Príhovor

Prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.,dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Vážené dámy, vážení páni!

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň! Ja vás všetkých vítam na tomto slávnostnom zhromaždení. Bol som oslovený ako dekan, ale tiež už vyše 30 rokov patrím k inventáru KJF neskôr KJFB, takže možno budem trochu osobnejší, ale keďže už prof. Povinec predviedol, že má rád dlhšie úvody a náš vedúci katedry je známy dlhšími prejavmi, tak ja to využijem aby som ja bol veľmi krátky. Takže ako dekan fakulty musím povedať, že KJFB určite patrí k tomu najlepšiemu čo na fakulte máme. Tak to bolo v histórii, tak je to aj v súčasnosti a verím, že to tak bude aj v budúcnosti. Ako prof. Povinec povedal, 50 rokov je dosť veľký vek v živote človeka. Po päťdesiatke, keď sa človek zobudí a ráno ho nič nebolí, tak je mŕtvy. Takže ja dúfam, že s KJF to bude ináč a katedra bude fungovať tak, aby povedzme hlava z tejto katedry nebolela napríklad ani dekana.

Medaily

KJF bola v mnohých smeroch na FMFI priekopníckou. Bolo to dané samotným charakterom a predmetom výskumu, ktorý sa realizoval, pretože katedra mala ambíciu realizovať výskum na európskej a svetovej úrovni. Nuž a je samozrejmé, že v podmienkach, ktoré boli spomenuté, tento výskum sa dal jedine realizovať s vysokým nasadením a vypätím všetkých síl a takisto s rozvíjaním medzinárodnej spolupráce.

Samozrejme boli obdobia, kedy sa táto spolupráca nedala nazvať širokou, čo bolo dané hlavne geopolitickými podmienkami, ale hneď po otvorení širších možností katedra využila každú príležitosť, aby naši ľudia išli do sveta, nielen sa učiť, ale aj to, čo bolo na tomto pracovisku dobré, aby propagovali a rozširovali vo svete, čo potom po roku 1989, keď sa otvorili ešte väčšie možnosti, jednak zamestnanci, ale predovšetkým študenti bohato využili. Preto možno aj z dôvodu, že mnohí naši absolventi sú v súčasnosti vo svete a ešte na Vianoce neprišli, tak nie sú tu prítomní. Ale aj k tým sa hlásime a na šťastie aj oni k nám. Tiež to hovorí o tom, že táto katedra zanechala svoju stopu nielen tu na fakulte, Univerzite Komenského, ale aj v širšom európskom a svetovom meradle. Druhou takou vecou, ktorú by som chcel povedať, ktorá mi napadla, keď som pozeral históriu katedry je nasledovná. Naša katedra bola jednou z prvých, ak nie vôbec prvá, ktorá si uvedomila význam výpočtovej techniky a nástupu nových moderných informačných prostriedkov, ešte dávno predtým ako sa informatika volala informatikou, kedy to bola ešte podľa Lysenka buržoázna paveda, kybernetika. Už vtedy katedra začala s mohutným nasadením výpočtovej techniky (samozrejme to mohutným treba brať v kontexte doby) a o toto sa aj v súčasnosti snaží, čoho dôkazom je aj úspešnosť mnohých absolventov tejto fakulty, či už v IT biznise, ale aj v obrovských experimentoch, ktoré sa realizujú v oblasti subjadrovej fyziky, kde práve v oblasti modelovania, získavania a spracovania dát má naša fakulta a KJF nezastupiteľné miesto. Nie omylom, ale zámerne som povedal naša fakulta, pretože KJF bola vždy otvorená pre ostatné pracoviská a tie zariadenia, ktoré mala a má v súčasnosti k dispozícii, spomeniem GRID, sú vždy prístupné na využitie na prospech celej fakulty. Verím že aj v budúcnosti projekty, ktoré katedra má, predovšetkým projekt, ktorého zárodok je v Centre excelentnosti fyziky komplexných systémov, kde ťažiskovým zariadením je urýchľovač, na ktorom sa bude robiť hmotnostná urýchľovačová spektrometria a ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na vývoj nukleárnych technológií, otvoria nové možnosti katedre aj fakulte. Z histórie katedry jasne vidieť, že KJF nebola len akademickým pracoviskom zameraným na základný výskum, ale od počiatku jej vzniku sa snažila orientovať svoje aktivity aj do oblastí aplikovaného výskumu, akými sú environmentálny výskum, medicínske aplikácie, kozmický výskum, geofyzikálny výskum a podobne. Tieto aplikácie zohrávali rovnakú úlohu v rozvoji katedry ako základný výskum a budúcnosť tejto katedry je aj v ďalšom rozvoji týchto a nových aplikácií. Takisto aj keď nie priamo, ale nepriamo alebo doplnkovými činnosťami sa katedra podieľala aj na rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku. Pod nepriamo mám na mysli predovšetkým študovaním environmentálnej aktivity, rozvojom vonkajšej dozimetrie a podobne. Takže vo všetkých týchto troch hlavných oblastiach, v základnom výskume, aplikáciách a jadrovej energetike má určitú minulosť. Želám katedre, ale aj našej fakulte, aby tá budúcnosť vo všetkých týchto troch oblastiach bola minimálne taká jasná a úspešná ako v minulosti, aby nové výsledky boli ešte lepšie. A ak by ma z tejto katedry povedzme už mala bolieť niekedy hlava, tak nech je to len zajtra po týchto oslavách. Takže všetko dobré katedre, jej absolventom a priateľom.


Send comments about this WWW page to webmaster. Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk
Last update: 2012-01-09 11:29:05