Section on biophysics, biomedical physics and chemical physics

Section of biophysics, biomedical physics and chemical physics

V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky rieši sekcia vedecko-výskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov (v spolupráci s University Konstant, SRN; University Paris VI, Francúzsko; University Alberta, Kanada). Venuje sa molekulovej dynamike a počítačovým simuláciám biosystémov (RUB Bochum, SRN). Vyvíja a aplikuje kvantovomechanické metódy na biologické a chemické systémy (Waterloo University, Kanada; RA Laboratory Oxford, UK). Študuje fyzikálne javy na biologických a nebiologických rozhraniach. Vyvíja biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr (NMSU, USA; University of Toronto, Kanada; Moskovská univerzita, Rusko; Univerzita Atény, Grécko).

About Us | Contact Us | © 2005 Milan Melicherčík