Sylaby pre Programovanie, 1. ročník, 2. semester


Úvod do programovacieho jazyka python.
- interaktívny interpreter (podľa možností jazyka)
 vyhodnocovanie výrazov, príkaz výstupu
 použitie ako kalkulačky, premenná _
 číselné typy: integer, long, real, complex
 rozdiel medzi 2**100 2**100. 2**100L
 premenná
 priraďovací príkaz
 ukončenie interpretra
 
- písanie programov
 editor
 spúšťanie (kompilácia) programov
 program ako postupnosť príkazov
 príkaz vstupu
 program na riešenie kvadratickej rovnice

- príkaz podmienky
 syntax, bloky
 logické operátory: and or not xor
 úprava programu na riešenie kvadratickej rovnice:
  ošetrenie patologických prípadov
  
- reťazce
 funkcie na konverziu číselných premenných na reťazce.
 sčítavanie reťazcov
 modul string, moduly matematických funkcií (math, cmath),
 spomenúť kde nájsť dokumentáciu k modulom

- zložitejšie dátové typy (ntuples, zoznamy; podľa
 možností jazyka)
 príkaz cyklu
 výpočet faktoriálu

- funkcie, definícia funkcie
 faktoriál ako funkcia
 príkaz while (podľa možností jazyka)
 úprava faktoriálu použitím while
 faktoriál ako rekurzívna funkcia

- súbory
 otvorenie a zatvorenie súboru, funkcie pre čítanie a zapisovanie
 do súboru
 
- určitý integrál obdĺžníkovou metódou
 funkcia ako parameter funkcie
 približný výpočet limity
 numerická derivácia

- šikmý vrh
 newtonove rovnice
 miesto dopadu
 závislosť výšky/rýchlosti/polohy od času
 zapísať na disk
 import do gnuplotu/excelu, nakreslenie grafu,
 vloženie grafu do dokumentu (reťazec výpočtový
 program -> grafický program -> dokument)
 úprava na odpor vzduchu
 vietor
 nehomogénne gravitačné pole
 
- úvod do jazykov fortran77 a c
 kompilácia programov
 Porovnanie jednoduchých programov v
 jazykoch python, fortran77 a c
 Porovnať syntax, podmienky, funkcie (práca so
 súbormi)