K implementacii FORTRANu na VMS.
--------------------------------

poznamka: vsetko sa odohrava v jednom adresari !

1; kompilacia
ak je moj program v subore myprog.for

$ fortran myprog

vytvori subor myprog.obj

2; priviazanie modulov a kniznic
-mam skompilovany myprog.for do myprog.obj
-mam aj iny prog. modul /napr. s podprogramami/ otherprog.for 
 skompilovany do otherprog.exe
-pouzivam kniznicu mylib.olb

object moduly:
$ link myprog, otherprog
t.j. netreba priopony a moduly *.obj staci oddelit ciarkami

kniznice:
$link myprog, mylib/lib
t.j. kniznicu *.olb treba specifikovat prepinacom /lib

samozrejme mozno kombinovat:
$link myprog, mylib/lib, otherprog, 'lib$'
kde lib$ je symbol definovany napr.:
$lib$==otherlib/lib

po uspesnom linkovani je vytvoreny myprog.exe
/ak nepouzivam kniznice, staci $link myprog/

3; spustenie
$run myprog

4; spustenie na pozadi do fronty
vytvorime myprog.com s obsahom
$run myprog

a zaradime na vykonanie
$ submit /noprint/notify myprog
pripadne pouzijeme ine prepinace, ulohu mozeme monitorovat, zrusit ap.

5; vytvorenie kniznice
$ library/create meno_kniznice moduly

napr.
$lib/cre mylib myprog, otherprog 
vytvori kniznicu mylib.olb s obsahom myprog.obj a otherprog.obj, ktore boli 
dopredu skompilovanum vytvorene