Department of Nuclear Physics

40th anniversary of Department of Nuclear physics: 1961-2001

Vážené dámy, vážení páni

Je pre mňa výnimočnou cťou, že sa môžem dnes pokúsiť zhrnúť prácu mnohých významných bývalých aj terajších kolegov, ktorí práci na KJF zasvätili veľkú časť svojho života. KJF bola od začiatku veľmi progresívne spoločenstvo, ktoré sa zapojilo do veľkých projektov vlastnými silami a podarilo sa mu to predovšetkým vďaka svojej flexibilnosti a vynikajúcemu ľudskému potenciálu, ktorým vždy KJF disponovala.

40 rokov je dlhá doba a ospravedlňujem sa tým kolegom, ktorých prácu v tomto krátkom príspevku nespomeniem.

Podrobné dáta o práci katedry, o vedeckých projektoch, o diplomantoch a doktorandoch sú uvedené v publikácií k 40. Výročiu KJF, ktorú všetci máte. Úlohou tohto prejavu nie je opakovať tieto dáta. Chcela by som sa pokúsiť vybrať len tie informácie, ktoré by mohli ukázať základné trendy vývoja katedry.

Príhovor som si dovolila rozdeliť nasledovne:

 1. Úvod
 2. Prehľad vedúcich Katedry jadrovej fyziky od roku 1961
 3. Personálny vývoj katedry
 4. Pedagogická práca katedry
 5. Prehľad vedeckých úloh riešených na KJF
 6. Záverečné poznámky

 1. Úvod


  Katedra jadrovej fyziky vznikla rozdelením Katedry fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK a začala pôsobiť v tejto budove na Šmeralovej ulici.

  budova

  Katedra sídlila na 2.poschodí zľava až po vchod. V druhej časti bola Katedra experimentálnej fyziky. Na prvom poschodí a prízemí pod KJF bola chémia a v druhej polovici matematika.

  Začiatkom 70 rokoch budova padľa za obeť Novému mostu a katedra sa presťahovala do Mlynskej doliny, kde sídli po dnes. Takto vyzerala demolácia budovy.

  demolácia budovy

 2. Prehľad vedúcich Katedry Jadrovej Fyziky


  • Prof. RNDr. Sergej Usačev, DrSc. 1961-1981
  • Prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc. 1981-1991
  • Doc. RNDr. Martin Chudý, CSc. 1991-1997
  • Doc. RNDr. Neva Pišútová, CSc. 1997-

  Prof.S.Usačev a Prof.P.Povinec Na obr. Prof.S.Usačev a Prof.P.Povinec

 3. Personálny vývoj katedry


  Pred rokom 1961 na vtedajšej Katedre fyziky na Prírodovedeckej fakulte bola skupina pracovníkov, ktorých mená o chvíľu uvidíte, zameraná na jadrovú fyziku a zadávala študentom fyziky diplomové témy z tejto oblasti. Dôkazom toho je stará fotografia z tých čias. Nie je to najdôležitejšia ilustrácia vtedajších čias. Uvádzam ju z dôvodov, ktoré asi nemusím rozvádzať.

  atomčíci

  Ukážem Vám teraz personálne obsadenie katedry a jej kvalifikačný rast ako skokovú funkciu po desaťročiach.

  personálne obsadenie katedry

  60-te roky boli poznamenané nárastom pracovníkov na vysokých školách a na SAV

  Rok 1961 10 pracovníkov


  1 profesor (Vanovič)
  5 odborných asistentov (Usačev,Šáro,Pavlovič,Šulek,Gomolčák)
  1 asistent (Chudý)
  sekretárka (Bavlšíková)
  upratovačka (Klasová)

  Tento kolektív v šk.r. 1962-63 začal výučbu špecializácie jadrová fyzika v rámci odboru fyzika.

  Treba pripomenúť, že vtedy ako aj dnes študenti sa začínali špecializovať až v 3.ročníku štúdia odboru fyzika po skončení základného kurzu matematiky a fyziky.

  Vtedajší pracovníci KJF museli dokázať za 1 rok pripraviť a zabezpečiť prednášky, semináre, cvičenia a najmä praktiká pre špecializáciu jadrová fyzika. Praktiká hráli zvlášť dôležitú úlohu, pretože zameraním špecializácie bolo vychovávať experimentálnych jadrových fyzikov. Prví absolventi novej špecializácie končili v r.1965

  Rok 1971 38 pracovníkov


  Profesor (Vanovič)
  Docent (Usačev)
  15 odborných asistentov (Šáro, Chudý, Pavlovič, Povinec, Chrapan, Oravec, Florek, Kollár, Pišútová, Šulek, Srkalová, Seman, Duka-Zólyomi, Buková-Stránska, Šeliga)
  4 asistenti (Ružička,Sitár, J.Szarka,Uherkovičová)
  1 vedecký asistent (Holý)
  4 vedecko-technickí pracovníci (Janík,Ivanusyková,Bielik,Pappová)
  10 technických pracovníkov (Vrábel, Sudorová, Knotek, Košík, Kalivodová, Oberhauserová, Lupták, Roščák, Hornáková, Bankoš)
  Sekretárka (Laginová)
  Upratovačka (Klasová)

  Rok 1981 33 pracovníkov


  1 profesor (Usačev)
  4 docenti (Šáro,Povinec,Chrapan,Pišútová)
  13 odborných asistentov (Chudý, Oravec, Florek, Kollár, Ružička, Vanko, Pavlovič, Duka-Zólyomi, Sitár, J.Szarka, Jurina, Cimbák, Šivo)
  6 vedeckých pracovníkov (Holý, Staníček, Ďurana, Tokár, Emrich, Sýkora)
  1 vedecko-technický pracovník (Pleško)
  7 technických pracovníkov (Vrábel, Sudorová, Oberhauserová, Lupták, Hornáková, Fribert, Šulc)
  1 sekretárka (Schmucková)
  8 interných ašpirantov a študijných pobytov (Prešnajderová, I.Szarka, Bédi, V.Chudý, Bešeová, Pikna, Gulášová, Gocál)

  Vidieť pokles pracovníkov o 5 osôb. Jedna z nich bola p.Klasová, ktorá bola dlho našou upratovačkou a v istom zmysle mamou. Všetkých nás vychovávala od sekretárky až po vedúceho katedry a udržiavala na poriadku. Po presťahovaní do Mlynskej doliny odišla do dôchodku.

  Z druhej strany je vidieť kvalifikačný rast na katedre a tiež to, že kvalifikovaní pracovníci intenzívne pracovali aj vo vedeckej výchove jadrových fyzikov.

  Rok 1986 25.výročie založenia Katedry jadrovej fyziky

  Odborný seminár a spoločenská časť sa konala na Pezinskej Babe

  Prof.Šáro
  Prof.Šáro

  Prof.Povinec,Doc.Chudý,Hlinkovci
  Prof.Povinec,Doc.Chudý,Hlinkovci

  Prof.Usačev,Doc.Florek
  Prof.Usačev,Doc.Florek

  Ďurana, Laginová, Polášková, Sudorová, Kalivodová, Vanko, Šivo, Oberhauserová, Beňovič
  Ďurana, Laginová, Polášková, Sudorová, Kalivodová, Vanko, Šivo, Oberhauserová, Beňovič

  Ing.Kokta, Prof.Sitár, Doc.Pišútová, Prof.Povinec
  Ing.Kokta, Prof.Sitár, Doc.Pišútová ,Prof.Povinec

  Rok 1991 39 pracovníkov


  2 profesori (Usačev, Povinec)
  5 docenti (Šáro, Chudý, Pišútová, Kollár, Florek)
  11 odborných asistentov (Ružička, Vanko, Pavlovič, J.Szarka, Masarik, Gocálová, Kubinec, Lichardová, Vojtyla, Piňák, Duka-Zólyomi)
  1 asistent (Chochula)
  8 vedeckých pracovníkov (Holý, Staníček, Ďurana, Sýkora, Tokár, Grgula, Janko, Šťavina)
  5 vedecko-technických pracovníkov (Pleško, Franko, Schnierer, Richtáriková, Polák)
  6 technických pracovníkov (Sudorová, Lupták, Oberhauserová, Šulc, Žalman, Haško)
  sekretárka (Hornáková)
  7 interných ašpirantov a študijných pobytov (Levaiová, Ďurčík, Krupa, Roháč, Beláň, Veselský, Vitko)

  Trend k zvyšovaniu kvalifikačnej štruktúry je zrejmý.Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to veľké množstvo kvalifikovaných pracovníkov, ale v skutočnosti bolo viacero pracovníkov Katedry na dlhodobých pobytoch v SÚJV Dubna. Treba podotknúť, že od r.1964 KJF nadviazala úzku spoluprácu z SÚJV Dubna.

  Do roku 1991 na dlhodobých pobytoch v SÚJV Dubna strávili naši pracovníci 149 človekorokov. Pričom do toho sú započítané len pobyty, ktorých trvanie bolo 1 a viac rokov a nie krátkodobé od 1 týždňa do 3 mesiacov.

  Spojený Ústav jadrového výskumu Dubna

  r.1964 - 1991 149 človekorokov
  Pavlovič, Ružička po 13 rokov
  Florek, Tokár, Sitár, Franko, Lupták, Duka-Zólyomi po 10 rokov
  Kollár 9 rokov
  Vanko, Janík, Hlinka 8 rokov
  Šáro, Vrábel po 7 rokov
  Šulek, Schnierer po 5 rokov
  Pavlovič, Ružička, Kollár, Janík, Lupták
  Pavlovič, Ružička, Kollár, Janík, Lupták

  Rok 2001 31.5 pracovníkov


  3.5 profesorov (Šáro, Masarik, Ružička (50%), Povinec (mimo katedry))
  8 docentov (Florek, Chudý, Kollár, Pišútová, Staníček, Vanko, Chochula a Kubinec mimo Katedry)
  11 odborných asistentov (Braciník, Ďurana, Hlinka, Holý, Sýkora, Šivo, Duka-Zólyomi, Piňák, J.Szarka, Šťavina, Vojtyla mimo katedry)
  2 Vedeckí pracovníci (Šimkovic, Tokár)
  5 Technických pracovníkov (Haško, Richtáriková, Socha, Sudorová, Šulc)
  Sekretárka (Hornáková)
  1 pracovník na civilnej službe (Garabík)
  13 študentov interného doktorandského štúdia (Domin, Kollár, Šmotlák, Čiljak, Cagarda, Matoš, Bosá, Fedorko, Antalic, Berek, Chovan, Ženiš, Brida)
  12 externistov na doktorandskom štúdiu (Rosinský, Zeman, Vičanová, Ragan, Palacková, Puskailer, Futas, Hojsík, Veselský, Rapant, Ďurec, Húšťava)
  31 študentov magisterského štúdia na zameraní subjadrová a jadrová fyzika
  6 uchádzači v jesennom termíne obhájili na KJF titul RNDr.

 4. Pedagogická práca KJF


  Pracovníci katedry po celý čas jej existencie pedagogicky pôsobili, okrem výchovy odborníkov z jadrovej fyziky, v základnom kurze pre fyzikov, v učiteľskom štúdiu, kde bola, alebo teraz je kombinácia s fyzikou, v zameraniach fyzika životného prostredia a biomedecínska fyzika a aj na Prírodovedeckej fakulte.

  Po celý čas viedli diplomové práce pre budúcich učiteľov, najmä na zameraní matematika-fyzika a dlhé roky aj chémia-fyzika.

  Počet absolventov od roku 1965 na zameraní jadrová fyzika 263
  Počet študentov v internej forme vedeckej prípravy z JF 57
  40 udelených titulov CSc. resp PhD. (včítane externistov)
  Postgraduálne štúdium 1980-1988, Jadrová energia a životné prostredie 40 absolventov

  Postgraduálny kurz sme uskutočňovali v 4 2-ročných kurzoch, účastníkmi boli prevažne pracovníci z rezortu jadrová energetika.

  ŠVOČ

  V 80tych rokoch bola na katedre veľmi podporovaná ŠVOČ. V niektorých rokoch mala KJF až 2 komisie ŠVOČ, jednu pre jadrovú fyziku a druhú pre aplikovanú jadrovú fyziku. Študenti, ktorí postúpili do celoštátneho kola mohli svoju úroveň porovnávať najmä so študentami Matfyzu v Prahe a so študentami Fakulty technickej a jadrovej fyziky. Súťaže sa zúčastňovali najmä študenti 2,3,4, ročníka. Je treba povedať, že každý rok sa naši študenti umiestnili medzi prvými 5 a veľa krát obsadili 1 miesto v celoštátnom kole.

  Porota: Kollár, Ružička, Prešnajder, Tokár, Chudý
  Porota: Kollár, Ružička, Prešnajder, Tokár, Chudý

 5. Vedecké zameranie Katedry jadrovej fyziky


  Zhrnutie za 40 rokov:


  Štátne úlohy a grantové projekty 52
  Fakultné úlohy a inštitucionálne projekty 9
  Úlohy v spolupráci s SÚJV Dubna 22
  Úlohy v rámci medzinárodných kontraktov 39
  Úlohy riešené pre prax 133
  Spolupráca s CERN, experimenty DELPHI, ATLAS, ALICE
  Spolupráca s GSI, Darmstadt

  Súčasnosť:


  Grantové projekty 7
  Úlohy s SÚJV Dubna 5
  Úlohy v rámci medzinárodných kontraktov 13
  Úlohy pre prax 2
  Spolupráca s CERN, experimenty ATLAS, ALICE
  Spolupráca s GSI, Darmstadt

 6. Prehľad vedeckých úloh riešených na KJF od jej založenia


  Vedecký výskum na KJF začínal sledovaním beta aktivity atmosféry pochádzajúcej zo skúšok jadrových zbraní. Z tejto tradície sa vyvinula orientácia na problematiku selektívneho stanovenia rádionuklidov v životnom prostredí a na problémy merania nízkych aktivít, ktoré sú jedným z nosných programov katedry dodnes. V roku 1971 sa KJF stáva koordinačným pracoviskom novej hlavnej úlohy s celoštátnou pôsobnosťou

  Rozvoj a aplikácie metód merania veľmi nízkych aktivít

  Zadavateľom bola Československá komisia pre atómovú energiu. Katedra v pomerne krátkej dobe získala vedúce postavenie v tejto oblasti v Československu a stala sa známym pracoviskom aj v zahraničí.

  Aby mohla konfrontovať svoje práce s prácami na zahraničných pracoviskách poriadala viaceré celoštátne aj medzinárodné konferencie.

  Konferencia o meraní nízkych aktivít, Štrbské Pleso, Sept.1971 (so zahraničnou účasťou)

  Stanovenie veľmi nízkych rádioaktivít a ich aplikácie, Letná škola, 8.-12.10.1973, Stará Lesná

  Low-Radioactivity, Measurements and Applications, 6-10 October 1975, High Tatras

  IV.Kolokvium o nízkych rádioaktivitách, 13.-16.Sept.1977, Salašky

  The second International Conference on Low-Level Counting Low Radioactivities ‵80`, 24-28 November 1980, High Tatras

  XI International Symposium on Nuclear Electronics, 6-12 September 1983, Bratislava

  The Third International Conference on Low-Level Counting Low Radioactivities ‵85`, 21-25 October 1985, Bratislava

  14th Europhysics Conference on Nuclear Physics - Rare Nuclear Decays and Fundamental Processes, 22-26 October 1990, Bratislava

  Každá z týchto konferencií nás stála spústu námahy a o každej z nich by sa dalo dlho rozprávať. Každá priniesla spoznanie nových expertov a možnosť prezentácie naších výsledkov. Dúfam, že sa k analýze ich prínosu ešte v budúcnosti vrátime.

  Problematika nízkych aktivít nebola jediným smerom ktorým sa vedecký výskum na katedre uberal. Ak chcete robiť základný výskum v jadrovej a subjadrovej fyzike je potrebné mať k tomu nákladné experimentálne vybavenie a to nie je v možnostiach malých štátov. Preto KJF nadviazala už v roku 1964 spoluprácu s SÚJV Dubna, kde odchádzali kolegovia z katedry aby sa tam zapájali do základného výskumu.Nejdem vymenovať všetky témy na ktorých sa pracovalo, len niektoré:

  Magnetický monopól. Teória a experiment
  V roku 1973 získala 2.cenu SÚJV
  (Pavlovič, Kollár, Ružička, Janik, Šulek)
  Alfa rozpad neutrónových rezonancií jadier
  V roku 1970 získala 1.cenu SÚJV
  (Florek)
  Čerenkovove detektory a Vavilovovo-Čerenkovovo žiarenie
  Spolupráca prebieha dodnes
  (Pavlovič, Kollár, Ružička, Šulek, Šáro, Krupa)
  Štúdium interakcií π- a K- mezónov s jadrami
  Experiment HYPERÓN
  (Povinec, Sitár, Tokár, Hlinka, Pišútová)
  Štúdium vzácnych a zakázaných rozpadov piónov a mezónov
  Experiment ARES
  (Vanko, J.Szarka, Povinec)
  Syntéza a štúdium vlastností ťažkých atómových jadier.
  V ďalšej spolupráci s GSI Darmstadt spoluúčasť na objavení chemických prvkov so Z=110 ,111 a 112
  (Šáro, Veselský, Roháč)
  Okrem toho do histórie patrí spolupráca
  Štátna univerzita Tbilisi, Gruzínsko
  Štúdium variácií rádiouhlíka v prírode (Povinec, Usačev, Šivo, Polášková, Jurina)
  Ústav geochémie Akadémie vied, Moskva (INTERKOZMOS)
  Výskum rádioaktivity mimozemských objektov (Povinec, Emrich, Hlinka, Chudý, Masarik, Pišútová, Staníček, Tokár, Vanko)

  Po roku 1990 sa otvorili pre nás nové možnosti spolupráce.Najmä, keď sa Československo stalo oficiálnym členom CERNu, čo je podľa názvu Európske Centrum Jadrového výskumu, ale v oficiálnych dokumentoch sa už hovorí o časticovej fyzike. Súčasný výskum na Katedre by sa dal zhrnúť do týchto základných smerov:

  Štúdium fyziky elementárnych častíc a zrážok ťažkých iónov,
  CERN, experimenty DELPHI, ATLAS, ALICE a ďalšie (Braciník, Chochula, Čiljak, Fedorko, Garabík, Hlinka, Kubinec, Pišútová, Rosinský, Staníček, Sýkora, Šťavina, Tokár, Ženiš)
  Meranie nízkych rádioaktivít
  IAEA Viedeň a Monako
  (Povinec, Chudý, Holý, Šivo, Vojtyla, Richtáriková, Ďurana, Bosá)
  Syntéza nových superťažkých atómových jadier
  SÚJV Dubna, GSI Darmstadt
  (Šáro, Cagarda, Matoš, Antalic, Berek, Brida)
  Produkcia a transport nuklidov v atmosfére
  Los Alamos,Inštitút Maxa Plancka Mainz, ETH Zürich
  (Jozef Masarik, Daniel Kollár)
  Štruktúra jadra
  Univerzita Tübingen Nemecko, ČVUT Praha
  (Šimkovic, Domin, Šmotlák)

  Ako vidíte výskumných aktivít našej katedry je veľmi veľa. V reči ekonómov by sa dalo povedať, že ”máme diverzifikované výskumné portfólio”. Ekonómovia to odporúčajú, lebo to znižuje riziko. Aj pre KJF je to potešiteľné.

  Menej potešiteľné to je pre autorku prehľadu, ktorá riskuje, že niektorú z aktivít zabudne explicitne spomenúť. Ak sa to stalo, ospravedlňujem sa autorom.

  Treba ešte spomenúť, že od roku 1986 sa skupina pracovníkov v spolupráci s SÚJV Dubna zúčastňuje koncepčnej práce na urýchlovači ťažkých iónov pre Bratislavu, čo vyustilo do založenia cykolotrónového centra.

 7. Záverečné poznámky


  Vážení a milí priatelia a spolupracovníci. Žijeme v svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a všetky tieto zmeny sme museli zvládnuť a naučiť sa ich využívať.

  Len niekoľko poznámok pre ilustráciu. V subjadrovej fyzike sme od začiatku 60tych rokov postúpili od bublinových komôr k experimentom typu ATLAS alebo ALICE. Tieto nové experimenty majú objem ako 6-poschodové budovy a sú doslova plné tej najsofistikovanejšej elektroniky.

  V 60tych rokoch sa objavili prvé počítače, pamätníci vedia, čo znamenali slová GIER, ZTR, URAL, vedia ako sa programovalo v assembleri a neskôr v rafinovanejších jazykoch. Pamätajú si aj dierne štítky a podaktorí, napríklad ja, ich ešte stále používajú na robenie poznámok. Ale pritom všetci máme na stoloch počítače, ktoré dokážu viac ako kedysi dokázali ich oveľa väčší predkovia.

  Nezmenila sa len technológia, zmenila sa aj spoločnosť. Pamätníci vedia, čo boli roky 1948,1956,1968 a 1989. Nebudem ich tu podrobnejšie spomínať, ale mohli by sme ich pripísať ku všetkým naším chronologickým prehľadom a porozmýšlať o tom ako - povedané s Milanom Šimečkom - ”veľké dejiny” spoločnosti ovplyvnili ”menšie dejiny” nášho spoločenstva a napokon aj ”malé dejiny” jednotlivcov. Je to téma na dlhú diskusiu a nebudem dnes a tu do nej vstupovať.

  Technologický a vedecký pokrok je dnes nielen rýchly, ale sa aj neustále zrýchľuje. V takejto situácií je pre začínajúcu katedru neobyčajne ťažké dotiahnúť sa na úroveň svetovej triedy.

  Domnievam sa, že našej katedre a jej viacerým členom sa podarilo vzdialenosť od svetovej špičky za uplynulých 40 rokov dramaticky zmenšiť a myslím si, že niektorými našimi aktivitami tam už sme.

  Vážení a milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu prácu. Dovoľte mi poďakovať aj pánu dekanovi a vedeniu našej fakulty za podporu a porozumenie.

  Ďakujem Vám.


Send comments about this WWW page to webmaster. Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk
Last update: 2002-01-15 11:36:52